Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en onderwijzend personeel. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, tussenschoolse opvang, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR heeft een aantal rechten dat wettelijk is vastgelegd: voor sommige zaken is dat instemmingsrecht en voor andere zaken is dat adviesrecht. Zo verleent de MR bijvoorbeeld instemming met betrekking tot de inhoud van de schoolgids, het schoolplan, ouderbijdrage en het formatieplan. Alleen met instemming van de MR kunnen het bestuur en de schoolleiding op bepaalde punten beleid maken dat de steun heeft van de ouders en de leerkrachten.  

De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

Oudergeleding

Arno Zegers (voorzitter)
Tom Wijnands
Marjolein Miedema-van der Poel

Teamgeleding

Dominique Rietveld-Eggink
Alyssa Gomez
Daphne Verdegaal                 

Contact

Suggesties, vragen en tips zijn welkom via teamgeleding in Social Schools.