Missie & visie

Missie

Het is onze missie om leerlingen de normen en waarden te leren om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontwikkelen tot betrouwbare, weldenkende, positieve burgers. Het is van belang dat zij zich staande kunnen houden en een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit doen wij in een inspirerende leeromgeving waar ze leren hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen, met als doel de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Je mag hier oefenen en fouten maken; reflecteren en hier weer van leren. Leerkrachten hebben hierbij een coachende en sturende rol.

De Overplaats is een school waar je je hart, hoofd en handen leert gebruiken.

 

Visie

Wij geven effectieve instructies, bieden gedifferentieerd onderwijs en sluiten daarbij aan bij de vastgestelde leerlijnen en doelen en de individuele leer-en ontwikkelbehoeften. We doen dit in een inspirerende leeromgeving. Wij hebben hier op onze school hoge en reële verwachtingen van alle leerlingen.

Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, hun gedrag en hun handelen. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces, waarbij ze gebruik maken van een portfolio.

De leerlingen worden in contact gebracht met wetenschap en techniek, kunst en cultuur, sport en bewegen en debatteren en presenteren. De leerlingen zullen door het diverse aanbod en thematisch onderwijs de ruimte krijgen om hun eigen talenten te kunnen ontwikkelen, ontdekken en benutten. Wij leren ze omgaan met keuzes en hun mening te vormen.

Daartoe hebben we ons onderwijs opgebouwd uit de volgende vier pijlers: basis op orde, toekomstgericht onderwijs, veilig klimaat, thematisch onderwijs