Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, tussenschoolse opvang, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
De MR heeft een aantal rechten dat wettelijk is vastgelegd: voor sommige zaken is dat instemmingsrecht en voor andere zaken is dat adviesrecht. Zo verleent de MR bijvoorbeeld instemming met betrekking tot de inhoud van de schoolgids, het schoolplan, ouderbijdrage en het formatieplan. Alleen met instemming van de MR kunnen het bestuur en de schoolleiding op bepaalde punten beleid maken dat de steun heeft van de ouders en de leerkrachten.
  
Eén van de leden van de MR neemt tevens plaats in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden alle Sophia-scholen door een ouder of leerkracht vertegenwoordigd. Deze GMR overlegt met het bestuur van de Sophia Stichting. Via een jaarverslag houden zij u op de hoogte van de activiteiten.

De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • Femke Turenhout (secretaris)
  • Anna Hotze
  • Loes Hogervorst

Teamgeleding:

  • Nancy van der Werff                      
  • Annemiek Sluijs
  • Bonnie van den Akker

Contact

Suggesties, vragen en tips zijn welkom via: mr@deoverplaats.nl voor extrene contacten en via Schoudercom secretaris medezeggenschapsraad voor interne contacten.

Hier vindt u het MR regelement:
MR_reglement.pdf