Stel cookie voorkeur in

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg op De Overplaats

Op De Overplaats is de zorg voor kinderen als volgt geregeld:

 • De kinderen uit groep 3 t/m 8 worden gedurende het schooljaar getoetst op de gebieden rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Deze toetsen zijn danwel methodeafhankelijk, danwel methodeonafhankelijk.
 • Door de school wordt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie gebruikt.
 • Voor de kinderen uit groep 1 en 2 worden enkele onafhankelijke toetsen afgenomen: Taal voor Kleuters en Rekenen voor kleuters (CITO) en observatielijsten van PRAVOO.
 • Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling worden geobserveerd m.b.v. de SCOL- lijst. Dit gebeurt bij de kinderen uit groep 3 t/m 8.

Welke toetsen gebruiken we?
Van het CITO gebruiken we de volgende toetsen:

 • Rekenen voor kleuters
 • Taal voor kleuters
 • Begrijpend lezen
 • Drie Minuten Toets (technisch niveaulezen)
 • AVI-toets (lezen)
 • Rekenen (Getal & bewerking en meten, tijd, geld)
 • SVS (Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid)
 • Eindtoets groep 8

De CITO-toetsen worden gebruikt als middel om te zien hoe het onderwijs bij ons op school zich verhoudt tot landelijke gemiddelden en als middel om de individuele en groepsontwikkeling in kaart te brengen zodat afstemming op de onderwijs-behoefte van de kinderen kan plaatsvinden. In de lesmethoden die wij gebruiken zijn ook toetsen opgenomen. Deze dienen als afsluiting van een bepaald lesblok. Zo kan de leerkracht kijken of leerlingen de stof wel of niet beheersen.

Getoetst en dan?
De resultaten van bovengenoemde toetsen en observatie-instrumenten worden geregistreerd en besproken tijdens gesprekken tussen leerkrachten en intern begeleider in de groepsbesprekingen. 
Hierbij wordt speciaal gelet op drie niveaus:

 • de individuele leerlingen
 • de groep (groepsplannen worden geëvalueerd)
 • de doorgaande lijn tussen de groepen

Tijdens de besprekingen wordt speciale aandacht geschonken aan de individuele kinderen die uitvallen, maar ook aan de kinderen waarvan geconstateerd wordt dat zij een ontwikkelings-voorsprong hebben. Naar aanleiding hiervan worden groepsplannen bijgesteld / aangepast zodat zij gericht verder worden geholpen. Dit wordt in principe binnen de klas door de groepsleerkracht gerealiseerd, in uitzonderlijke gevallen kan dat buiten de klas plaatsvinden onder leiding van de remedial teacher. Binnen deze groepsplannen werken de kinderen in drie niveaus. 
Voor enkele kinderen is herhaalde hulp / extra zorg noodzakelijk. Deze kinderen worden besproken in een leerlingenbespreking. Daarvoor worden - naast de groepsleerkracht, de intern begeleider en een externe expert - de ouders uitgenodigd. Dit wordt de zgn. 1-zorgroute genoemd. Handelingsgericht werken staat hier centraal. Indien voor een leerling een handelingsplan wordt opgesteld, worden de ouders hierover altijd op de hoogte gebracht. Handelingsplannen worden na afgesproken tijd (circa twee maanden) geëvalueerd.

In een aantal gevallen krijgen kinderen hulp van een dyslexiespecialist. Dit is een wekelijks terugkerend hulpprogramma. Dit dient buiten schooltijd te worden gevolgd zodat de onderwijstijd optimaal benut kan worden.

Welke zorgfunctionarissen zijn binnen de school aanwezig?
Om het zorgsysteem goed te kunnen laten functioneren is er binnen de school een functionaris aangesteld die zich speciaal bezig houdt met de zorg binnen de school: de intern begeleider (ib-er),  Carin van Grieken.
Voor vragen over de leerlingenzorg kunt u altijd terecht bij de intern begeleider, eventueel via het postvakje of per mail: ib.overplaats@sohpiascholen.nl

Schooladvies
Wij maken voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gebruik van een protocol. 
Het adviseringstraject start eind groep 7. Leerlingen krijgen in groep 8 (januari) een definitief advies. Het volledige protocol vindt u hier

Pestprotocol
Wij hanteren een pestprotocol wat u hier kunt downloaden.

Passend onderwijs

Goed onderwijs voor elk kind
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig. 
Ongeveer één op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de vorm van specifiek lesmateriaal of een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze onder-steuning is de kern van passend onderwijs. Dit doen we als school niet alleen, maar samen met andere scholen in de regio.

Alle scholen in de regio werken namelijk samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Dit samenwerkingsverband (SWV) van scholen heet in onze regio: SWV Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Het SWV bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het gaat in totaal om 69 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs.

Voorsprongleerlingen

Hieronder vindt u het beleidsplan voor voorsprongleerlingen op De Overplaats.

Beleid-voorsprongleerlingen.pdf