Stel cookie voorkeur in

Inspectierapport

In oktober 2016 hebben wij van het ministerie van Onderwijs de rapportage ontvangen van het kwaliteitsonderzoek op onze school. Wij zijn trots op het eindoordeel van de inspecteur, welke als volgt is samengevat:

De eindopbrengsten over de hele linie zijn voldoende.
De standaard 'Zicht op ontwikkeling' is voldoende.
Het didactisch handelen is als goed beoordeeld.
De Overplaats is een veilige school.
De directie stuurt de schoolontwikkeling aan.
De kwaliteitscultuur is goed en professioneel.

 

In het rapport is een tweetal aandachtspunten genoemd, welke wij graag willen toelichten.

 

“Leerresultaten in groep 5-7 zijn kwetsbaar en in groep 8 worden leerachterstanden weg gewerkt.” – In het rapport kunt u een aantal keer lezen dat de inspectie positief is over de wijze waarop er in groep 8 structureel gewerkt wordt aan individuele leerdoelen. De bovenbouw leerkrachten analyseren samen de toetsgegevens om de individuele leerbehoefte nog inzichtelijker te krijgen en op grond daarvan te handelen.
De inspecteur geeft aan dat de school opbrengstnormen niet ambitieus zijn, “want 40 procent van de leerlingen mag een leerachterstand hebben.” Deze 40% norm was door het Stichting bestuur opgelegd en gold voor alle scholen. Inmiddels heeft de Overplaats deze opbrengstnormen naar boven bijgesteld. De doelen zijn nu heel ambitieus gesteld nl. 80% scoort in niveau I, II en III.

 

Via deze link kunt u het gehele rapport lezen.